07-1996

නියමිත ආකාරයට ක්‍රමාංකනය කර ඇති ්ලඊ සහ ක්‍ නම් වෝල්ට්මීටර තුනක් එක්තරා කෝෂයක් හරහා වෙන් වෙන්ව සම්බන්ධ කළ විට ලැබෙන පාඨාංක VA , VB සහ VC පහත දක්වා ඇත.

VA = 8.95 V                VB = 8.85 V                 VC =8.75 V

වෝල්ට්මීටර තුනම කෝෂය හරහා එකවර සම්බන්ධ කළ විට ඒවාහි පාඨාංකය විය හැක්කේ,

  •    VA(V)                   VB (V)                       VC  (V)
  1.   8.95                        8.95                          8.95
  2.   8.85                        8.85                          8.85
  3.   8.75                        8.75                          8.75
  4.   8.61                         8.61                          8.61
  5.   8.75                         8.61                          8.61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *