07-1994

පහත සඳහන් කවර බල කුලකය ශුන්‍ය සම්ප්‍රයුක්තයක් කිසිවිටක ලබා දීමට අපොහොසත් වෙයි ද ?

  1.   5 N , 5 N , 5 N
  2.   5 N , 5 N , 10 N
  3.   5 N , 10 N , 10 N
  4.   10 N , 10 N , 20 N
  5.   5 N , 10 N , 20 N

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *