07-1992

සංවෘත පෘෂ්ඨයකට ඇතුල් වන විද්‍යුත් ක්‍ෂේත්‍ර බල රේඛා සංඛ්‍යාව (විද්‍යුත් ස්‍රාවය) එයින් පිට වන සංඛ්‍යාවට (ස්‍රාවයට) වඩා වැඩි නම්,

  1. සංවෘත පෘෂ්ඨය තුළ කිසිම ආරෝපණයක් තිබිය නොහැකිය.
  2. සංවෘත පෘෂ්ඨය තුළ සමාන ධණ හා සෘණ ආරෝපණ සංඛ්‍යාවක් තිබිය හැක.
  3. සංවෘත පෘෂ්ඨය තුළ ධණ ආරෝපණ සංඛ්‍යාවට වඩා සෘණ ආරෝපණ සංඛ්‍යාවක් තිබිය හැක.
  4. සංවෘත පෘෂ්ඨය තුළ තිබිය හැක්කේ ධණ ආරෝපණ පමණකි.
  5. සංවෘත පෘෂ්ඨය තුළ තිබිය හැක්කේ සෘණ ආරෝපණ පමණකි.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *