07-1991

කෝෂයක වි.ගා.බ. E1 නීර්ණය කිරීම සඳහා විභව මාන ක්‍රමයේ සැකැස්මක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. සංතුලන දිග වැඩි කිරීම සඳහා,

  1.     R අඩු කොට E වැඩි කළ යුතු ය.
  2.     R අඩු කොට E නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
  3.     E වැඩි කොට R නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
  4.     R වැඩි කොට E නොවෙනස්ව තැබිය යුතුය.
  5.     විභවමාන කම්බියේ විෂ්කම්භය අඩු කළ යුතුය.

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *