07 – 1989

ජලය පිරී ඇති බෝතලයකින් ජලය ඉවතට වත් කරන විට එම බෝතලය තුළින් නිකුත් වන ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය,

1) ක්‍රමයෙන් අඩු වේ.

2) නොවෙනස්ව පවතී.

3) ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ.

4) ප්‍රථමයෙන් වැඩි වී පසුව අඩු වේ.

5) ප්‍රථමයෙන් අඩු වී පසුව වැඩි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *