07 – 1989

සාමාන්‍ය සීරු මාරුවේ තබා ඇති ප්‍රකාශ උපකරණයක කිරණ රූප සටහන රූපයේ දක්වා ඇත. එම උපකරණය බොහෝ සෙයින්ම,


1) සරල අනවීක්‍ෂයක් විය හැකිය.
2) සංයුක්ත අන්වීක්ෂයක් විය හැකියි.
3) නක්‍ෂත්‍ර දුරේක්‍ෂයක් විය හැකිය.
4) භූ දුරේක්‍ෂයක් විය හැකිය.
5) ගැලිලියෝ දුරේක්‍ෂයක් විය හැකිය.

(Ans – 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *