07 – 1989

ශිෂ්‍යයෙක් මීටරයක් පමණ දිගැති සිහින් රබර් තන්තුවක පුඩු දෙකකින් යුත් ස්ථාවර තරංගයක් සාදා ගනී. සංඛ්‍යාතය වෙනස් නොකර, එම තන්තුවේ එම දිගේම එක් පුඩුවක් පමණක් සාදා ගැනීමට නම්, ඔහු එම තන්තුවේ ආතතිය,

(1) අගයෙන් 1/4 ට අඩු කළ යුතුය.
(2) දෙගුණයකට වැඩි කළ යුකුය.
(3) අගයෙන් 1/2 ට අඩු කළ යුතුය.
(4) හතර ගුණයකට වැඩි කළ යුතුය.
(5) අට ගුණයකට වැඩි කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *