07 – 1988

ඒකාකාර කම්බියක විචල්‍ය දිගක් දෙන ලද පරිපථයේ දැක්වෙන පරිදි P සහ Q අග්‍ර අතර සම්බන්ධ කරනු ලැබේ. ධාරා නියාමකය භාවිතයෙන්(A) ඇමීටරයේ පාඨාංකය නියතව
තබාගෙන, කම්බියේ සෑම (l) දිගකම, අනුරූප වෝල්ට්මීටරය පාඨාංකය (V) සටහන් කරගනු ලැබේ. l සමඟ V හි වෙනස්වීම වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වනුයේ,

(Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *