07 – (1987 – 49)

පරිමාව Vg වූ වීදුරු භාජනයක් තුළ රසදිය Vm පරිමාවක් අඩංගු කොට ඇත. වීදුරු වල හා රසදියෙහි පරිමා ප්‍රසාරණතා පිළිවෙලින් ϒg හා ϒm වේ නම් සෑම උෂ්ණත්වයකදීම භාජනයේ නොපිරුණු පරිමාව නියතව පවතී නම් Vg / Vm සමාන වනුයේ,

(1) ϒm/ ϒg
(2) ϒg/ ϒm
(3) ϒm/ 3ϒg
(4)(ϒm – ϒg  )/ ϒg
(5) (ϒm – ϒg  )/ϒm

(Ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *