07 – (1987-03)

පෘෂ්ඨයක ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස්වන උෂ්ණත්ව නිර්ණය කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වඩාත්ම සුදුසු උෂ්ණත්වමානය වනුයේ,

1) වීදුරු රසදිය උෂ්ණත්වමානයයි.
2) නියත පරිමා වායු උෂ්ණත්වමානයයි.
3) ප්ලැටිනම් ප්‍රතිරෝධ උෂ්ණත්වමානයයි.
4) වීදුරු – මද්‍යසාර උෂ්ණත්වමානයයි.
5) තාප විද්‍යුත් යුග්මයයි.

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *