07 – 1986

වස්තුවක ත්වරණය (a) කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන ආකාරය රූප සටහනෙහි දක්වා ඇත. වස්තුව නිශ්චලතාවේ සිට ගමන් අරඹන්නේ නම් උපරිම ප්‍රවේගය වන්නේ,

(1) 0.5ms-1
(2) 1ms-1
(3) 2ms-1
(4) 4ms-1
(5) 8 ms-1

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *