07-1986

විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර පිලිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.

  • A)විද්‍යුත් ක්ෂෙත්‍ර තීව්‍රතාව යනු ධන ආරෝපණයක් මත ක්‍රියා කරන බලය යැයි අරථ දැක්වේ.
  • B)විද්‍යුත් රේඛා සෑමවිටම ධන ආරෝපණ වලින් ආරම්භ වන අතර සෘණ ආරෝපණ වලින් අවසාන වේ.
  • C)ඒකාකාර ලෙස ආරෝපිත, පාරවිද්‍යුත් ගෝලයක් ඇතුළත විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ශූන්‍ය වේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.   A,B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *