07-1986

විදුලි ඉස්ත්‍රික්කයක ඇති තාපන දඟරය වෙනුවට එම වර්ගයේම , එහෙත් ඊට දිගින් ඉතා අඩු දඟරයක් යෙදුවහොත්,

  • A) ඉස්ත්‍රික්කය අඩුවෙන් රත්වේ.
  • B) දඟරය දැවී යා හැක.
  • C) විලායක පෙට්ටියේ ඇති අදාළ විලායකය දැවී යා හැක.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   B සහ C පමණක් සත්‍යවේ.
  5.   Aසහ C පමණක් සත්‍යවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *