07 – 1985

වාතයේ සිට වීදුරුවල ආලෝකය ගමන් කිරීමේදී එහි තරංග ආයාමය λ සහ සංඛ්‍යාතය f වලට සිදුවන දේ. පහත දැක්වෙන කිනම් ප්‍රතිචාරයකින් නිවැරදිව දක්වයි ද ?

            f                                                      λ
1) වැඩිවේ.                                       අඩු වේ.
2) නොවෙනස්ව පවතී.                  නොවෙනස්ව පවතී.
3) නොවෙනස්ව පවතී.                  අඩු වේ.
4) අඩු වේ.                                       නොවෙනස්ව පවතී.
5) අඩු වේ.                                       වැඩි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *