07-1985

අරය R සහ 2R වූ ගෝලාකාර සබන් බුබුලු දෙකක් එකට එකතු වීමෙන් රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයේ පද්ධතියක් සෑදී ඇත. මෙහි ABC පොදු පෘෂ්ඨය ගෝලාකාර නම් එහි වක්‍රතා අරය සමාන වන්නේ,

  1.    R/2
  2.    R
  3.    3R/2
  4.    2R
  5.    3R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *