07-1984

බැටරියක් ආරෝපණය කිරීම සඳහා 100V සරල ධාරා ප්‍රභවයක් භාවිතා කරනු ලැබේ. දී ඇති මොහොතක බැටරියේ විද්්‍යුත් ගාමක බලය 40V ද එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 2Ω ද වේ. ප්‍රභවයෙන් ලබා ගන්නා ආරෝපණය කිරීමේ ධාරාව 2A වීම සඳහා බැටරිය සමඟ ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළ යුතු ප්‍රතිරෝධයේ අගය වනුයේ,

  1.   18 Ω
  2.   28 Ω
  3.   30 Ω
  4.   48 Ω
  5.   68 Ω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *