07-1984

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි එක් සුමට අචල කප්පියකින් සහ චලනය විය හැකි තවත් සුමට කප්පියකින් එල්වා ඇති තිරස් සැහැල්ලු ලෑල්ලක් මත මිනිසෙක් සිටී.මිනිසාගේ ස්කන්ධය 60 kg වන අතර කප්පිය සහ කඹවල ස්කන්ධය නොගිණිය හැක. ලෑල්ල එම පිහිටීමේ ම පවත්වා ගැනීම සඳහා මිනිසා කඹය මත යෙදිය යුතු බලය,

 

  1.   100 N
  2.   150 N
  3.   200 N
  4.   300 N
  5.   600 N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *