07-1983

නුගැසුම් ඇසීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම,

  • A) යටත් පිරිසෙයින් එක් ධ්වනි ප්‍රභවයක්වත් සරසුලක් විය යුතුයි.
  • B) ප්‍රභව දෙකෙහි සංඛ්‍යාතයන් නිරවද්‍ය ලෙසට සමාන නොවන නමුත් ආසන්න වශයෙන් සමාන විය යුතුයි.
  • C) ප්‍රභව දෙකෙන් නිකුත් වන ධ්වනි තරංගවල විස්තාරයන් සමාන විය යුතුයි.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින්,

  1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *