07 – 1983

නිශ්චලතාවේ සිට නිදහසේ වැටෙන බෝලයක් තිරස් පොළවක් සමඟ පූර්ණ ප්‍රත්‍යාස්ථ ගැටුමක් ඇති කරයි. බෝලය ගැටීමෙන් පසුව ක්‍ෂණික නිශ්චලතාවයට පත් වන අවස්ථාව දක්වා එහි ප්‍රවේග (v) කාල(t) ප්‍රස්තාරය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *