07-1982

දී ඇති රූපයෙහි යොදන ලද බලය  F වන අතර කප්පිය ස්කන්ධයක් නොමැති හා ඝර්ෂණ රහිත බවට උපකල්පනය කළ හැක. m මත ඝර්ෂණ බලය f නම් m ස්කන්ධයෙහි ත්වරණය,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *