07 – 1982

රූපයෙහි AB වලින් වාතය තුලින් නිදහස්ව වැටෙන ගෝලාකාර වැහි බිංදුවක පහළට ඇති ප්‍රවේගය V,t කාලයේ හි ශ්‍රිතයක් ලෙස පෙන්වයි.B හි දි වැහි බිංදුව කුඩා සර්ව සම බිංදු දෙකකට බිඳී යන අතර එම බිංදු දෙකම BC වක්‍රයෙන් පෙන්වා ඇති ප්‍රවේගයට අනුව දිගටම පහළ වැටේ.

ප්‍රස්තාරයේ පෙන්වා ඇති V1 හි අගය,

(1) Vo/8 වේ
(2) Vo/4 වේ
(3) Vo/2 වේ
(4)Vo/21/3 වේ
(5) Vo/41/3වේ

( Ans : 5)         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *