06 – 1981

අචල වස්තුවක් සහ අචල තිරයක් අතර උත්තල කාචයක් තබා ඇත. එම කාචය තිරය දෙසට ගෙනයාමේ දී කාචයේ පිහිටීම් දෙකක දී වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්බ පැහැදිලිව තිරය මත සෑදේ. එම ප්‍රතිබිම්බවල උස පිළිවෙලින් h1 සහ h2 නම් වස්තුවේ උස,

(Ans :4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *