07 – (1980)

වට අඩි ප්ලාස්කුවක කටට පිටින් Q හි බරක් පටවා රූපයේ පෙනෙන අන්දමට ජලයේ පා කර ඇත. ඊතර් ප්‍රමාණයක් ප්ලාස්කුව මත P හි තැබූ විට මේ ප්ලාස්කුව,


1) මදක් ගිලී එම පිහිටුමේ නවතී.
2) මදක් ගිලී ආපසු මුල් පිහිටුමට සෙමෙන් පැමිණේ.
3) මදක් ඉහළට ගොස් ආපසු මුල් පිහිටුමට සෙමෙන් පැමිණේ.
4) මදක්ඉහළ ගොස් එම පිහිටුමේම නතරවේ
5) පහළ හෝ ඉහළ හෝ නොගොස් එලෙසම පවතී.

(Ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *