06

රේඛීය චලිතයක් සිදු කරන වස්තුවක විස්ථාපන – කාල ප්‍රස්තාරය පහත දැක්වේ. ඒ ඒ කාල අන්තරයක් සඳහා වස්තුවේ සාමාන්‍ය ප්‍රවේගය (v) හා ත්වරණය (a) සම්බන්ධ කර ඇති පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමක් අසත්‍ය වේද?

  •    අන්තරය                                            (V)                                   (a)

  1.   OA                                                       +                                       –
  2.   AB                                                       0                                      0
  3.   BC                                                       +                                       +
  4.   CD                                                       +                                       0
  5.   DE                                                       +                                       +

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *