05

කාටිසියානු තලයක තබන ලද රොබෝවෙක් පළමු තත්පරය අවසානයේදී (4, 8)ඛණ්ඩාංකයේ සිටියි. අනතුරුව දෙවන තත්පරය අවසානයේදී (16, 24) ඛණ්ඩාංකයේ ස්ථානගතව ඇත. රොබෝවේ ප්‍රවේගය කොපමණද?

  1.   5
  2.   12
  3.   10
  4.   20
  5.   16

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *