06 – 2003

පහත දී ඇති මුලාවයවයන්වලින් ක්ෂමතාවය (VI) වර්ධනය කළ හැකි එකම මුලාවයවය වනුයේ,

1) ප්‍රතිරෝධක
2) දියෝඩ
3) ධාරිත්‍රක
4) පරිණාමක
5) ට්‍රාන්සිස්ටර

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *