06 – (2003 – 10)

ලෝහ තහඩුවක් යම්කිසි සංඛ්‍යාතයකින් යුත් ආලෝක කදම්බයක් මගින් ආලෝකමත් කරන ලදී. පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් මගින් ලෝහ පෘෂ්ඨයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වේද නැද්ද යන්න නීර්ණය කරයිද?

(1) ආලෝකයේ තීව්‍රතාවය.
(2) ආලෝකයට නිරාවරණය කර ඇති කාල සීමාව.
(3) තහඩුවේ පෘෂ්ඨික වර්ග ඵලය.
(4) ලෝහ වර්ගය.
(5) පතන ෆෝටෝන වල වේගය.

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *