06-2002

නිරීක්ෂකයෙක් 600 Hz සංඛ්‍යාතයක් සහිත නාද වෙමින් පවතින, නිශ්චලතාවයේ ඇති සයිරන් නලාවක් දෙසට 40 ms‾¹ වේගයකින් ගමන් කරයි. වාතයේ ධ්වනි වේගය 320 ms‾¹ නම් නිරීක්ෂකයට ඇසෙන ශබ්දයේ සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

  1.    686 Hz
  2.    675 Hz
  3.    600 Hz
  4.    533 Hz
  5.    525 Hz

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *