06 – 2001

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි කේතුක හැඩයෙන් යුත් සුමට භාජනයක අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය මත වස්තුවක් තිරස් වෘත්තාකාර පථයක ගමන් කරයි. නිශ්චල නිරීක්‍ෂකයෙකු නිරීක්‍ෂණය කරනු ලබන පරිදි වස්තුව මත ක්‍රියා කරන බලය / බල වනුයේ


1) වස්තුවේ බර පමණි.
2) වස්තුවේ බර සහ පෘෂ්ඨයට ලම්බකව ක්‍රියාකරන ප්‍රතික්‍රියාව පමණි.
3) වස්තුවේ බර සහ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය පමණි.
4) පෘෂ්ඨයට ලම්බකව ක්‍රියා කරන ප්‍රතික්‍රියාව සහ කේන්ද්‍ර අභිසාරී බලය පමණි.
5) කේන්ද්‍ර අභිසාරි බලය පමණි.

(Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *