06

රූපයේ දක්වා ඇත්තේ මැද්දෙන් පෙලනු ලබන තන්තුවක් සහ එයට රබර් ඇබයක් ආධාරයෙන් සවිකර ඇති දෙකෙළවර වැසූ නලයකි. නලය තුල O2 වායුව පුරවා ඇති අතර එය 90°C වූ උෂ්ණත්වයේ පවතී. තන්තුව මූලිකයට අනුව කම්පනය වීමේදී නලය තුන්වන උපරිතානයට අනුව අනුනාද වේ. එම නලය 27°C වලදී 600 Hz වූ සරසුලක් සමඟ කම්පනය කළ විට හතරවන උපරිතානයෙන් කම්පනය වේ. තන්තුව පළමු උපරිතානයෙන් කම්පනය වන සංඛ්‍යාතය වන්නේ,

  1.    528 Hz
  2.    1056 Hz
  3.    1548 Hz
  4.    495 Hz
  5.    1585 Hz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *