06 – 1997

ඇසක විෂද දෘෂ්ටියේ අවම දුර 1m වේ. මෙය 25 cm බවට වෙනස් කිරිමට අවශ්‍ය කාචය,
1) නාභිය දුර 25 cmවන උත්තල එකකි.
2) නාභිය දුර 25 cm වන අවතල එකකි.
3) නාභිය දුර 33.3cm වන උත්තල එකකි.
4) නාභිය දුර 33.3cm වන අවතල එකකි.
5) නාභිය දුර 40 cm වන උත්තල එකකි.

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *