06-1995

පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය 1 mA පාඨාංකයක් දෙන ගැල්වනෝමීටරයක ප්‍රතිරෝධ 75 Ω වේ. 0.0751 Ω ප්‍රතිරෝධයක් සුදුසු ආකාරයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් 1 A දක්වා ධාරාවක් මැනිමට මෙම ගැල්වනෝමීටරය පාවිච්චි කළ හැකි ය. මේ ආකාරයට සාදන ලද ඇමීටරයේ සඵල ප්‍රතිරෝධයෙහි අගය ආසන්න වශයෙන්,

  1.   75 Ω
  2.   75.075 Ω
  3.   0.075 Ω
  4.   69.925 Ω
  5.   0.75 Ω

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *