06-1993

පහත දී ඇති කුමන රූප සටහනකින් 8 N හා 6 N දෛශික දෙකේ එකතුව නිවැරදිව නිරූපණය කරයිද?

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *