06-1992

සරල අවලම්බයක් 1° කෝණයකින් දෝලනය වීමට තත්පර 1 ක කාලයක් ගනී. {(i) රූපය බලන්න}. එම අවලම්බය 20 කෝණයකින් දෝලනය වීමට සලස්වන ලදී. {(ii) රූපය බලන්න.} 2° කෝණයකින් දෝලනය වීමට ගතවන කාලය,

  1.  0.25 S කි.
  2.  0.5 S කි.
  3.  1 S කි.
  4.  1.5 S කි.
  5.  2 S කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *