06-1990

පෙන්වා ඇති විභවමාන පරිපථයේ වි.ගා.බ. E0 නියතව පවතී නම් සහ වි.ගා.බ. E කාලය සමඟ අඩු වේ නම්, t කාලය  සමඟ සංතුලන දිග l හි වෙනස්වීම ආසන්න වශයෙන් නිරූපණය කරන ප්‍රස්තාරය වනුයේ,

  1.    
  2.    
  3.    
  4.    
  5.    

(ans:3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *