06 – 1990

රූපයේ පෙනෙන පරිදි වානේ බෝල තුනක් ලෝහ පීල්ලක් මත A, B සහ C පිහිටුම් හි නිශ්චලව තබා ඇත. බෝලයන්හි එක් එක් පිහිටුම සඳහා එහි සමතුලිතතාවේ ස්වභාවය පහත දැක්වෙන කිනම් ප්‍රතිචාරයකින් නිවැරදි ව දැක්වේ ද ?


A                     B                      C
1)      ස්ථායී            අස්ථායී             උදාසී
2)     අස්ථායී          උදාසීන            ස්ථාය
3)     අස්ථායී          ස්ථායී              උදාසීන
4)     අස්ථායී          ස්ථායී              ස්ථායී
5)     උදාසීන         අස්ථායී            ස්ථායී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *