06 -1989

ඇදි තන්තුවක V ප්‍රවේගයෙන් යුත් තීර්යක් තරංග නිපදවනු ලැබේ. එහි ආතතිය දෙගුණ කළ විට, තරංගයේ ප්‍රවේගය. ,

(1) 2V
(2) V/2
(3) √2V
(4) 1 / √2V
(5) V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *