06 – 1988

වායුවක් තුළ ධ්වනි ප්‍රවේගය ස්වායත්ත වනුයේ,

1) වායුවේ අණුක භාරයෙනි.

2) වායුවේ උෂ්ණත්වයෙනි.

3) වායුවේ පීඩනයෙනි.

4) වායුවේ ප්‍රධාන විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවල අනුපාතයෙනි.

5) ඒකක ස්කන්ධයක් සඳහා වූ වායු නියතයෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *