06 – 1988

සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයහි අවනෙතෙහි සහ උපනෙතෙහි නාභීය දුර පිළිවෙලින් 2 cm සහ 3 cm වේ. කාච දෙක අතර පරතරය 15 cm වේ නම් සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයේ අක්‍ෂි වලය පිහිටනුයේ,

1)  අවනෙතෙහි සිට 2 cm ඈතිනි.
2) අවනෙතෙහි සිට 30/13 cm ඈතිනි.
3) උපනෙතෙහි සිට 3 cmඈතිනි.
4) උපනෙතෙහි සිට 15/4 cmඈතිනි.
5) උපනෙතෙහි සිට 15 cm ඈතිනි.

( Ans :4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *