06-1987

රූපයේ පෙන්වා ඇති උපකරණයෙහි ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 9 ක් එනම් 9 mm , වර්නියර් පරිමාණයේ කොටස් 10 ක් සමඟ සමපාත වේ. රූප සටහනෙහි දැක්වෙන පාඨාංකය,

  1.   25 mm
  2.   25.1 mm
  3.   25.5 mm
  4.   25.6 mm
  5.   26.1 mm

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *