06 – (1987 – 41)

විශාල ඇලුමිනියම් තහඩුවක වර්ගඵලය 1cm2 වූ සමචතුරස්‍රාකාර සිදුරක් ඇත. ඇලුමිනියම්වල රේඛීය ප්‍රසාරණතාව 25 × 10-6 0C1 නම්, උෂ්ණත්වය 20ºC කින් වැඩි කළ විට සිදුරෙහි වර්ගඵලය,

(1) 1.001 cm²
(2)1.0005 cm²
(3) 0.999 cm²
(4) 0.9995 cm²
(5) 1.0 cm²

(Ans :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *