06 – 1985

ජල – වාත තල අන්තර් මුහුණතක් මත ජලයේ සිට i කෝණයකින් යුතුව පතනය වන ආලෝක කිරණයක් පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ කර ඇත.
A) i  හි අගය 90º නම්, වර්තන කෝණය අවධි කෝණයේ අගය ගනී.
B) i හි අගය අවධි කෝණයට සමාන වූ විට, වර්තිත සහ පරාවර්තිත කිරණ එකිනෙකට ලම්භ වේ.
C) i  හි අගය අවධි කෝණයට වඩා අඩු නම්, ආලෝක කිරණ වර්තනය වන අතර වර්තිත කෝණය       i වලට වඩා වැඩි වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,
1) A පමණක් සතය වේ.
2) B  පමණක් සත්‍ය වේ.
3) C  පමණක් සත්‍ය වේ.
4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *