06-1985

දූවිලි අංශු ගොඩකට ඉහළින් ධන ලෙස ආරෝපිත දණ්ඩක් ඇල්ලූ විට එම දූවිලි කැබලි ඉහලට පැන පහළට වැටෙන බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. මෙය සිදුවිය හැක්කේ,

  1. දූවිලි අංශු සහ දණ්ඩ අතර අවකාශයේ ප්‍රත්‍යාවර්ත විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් ඇති වන හෙයින් ය.
  2. දූවිලි අංශුවල ලක්ෂ්‍ය වලින් ඇති වන විසර්ජනය නිසාය.
  3. දූවිලි අංශු පළමුව ප්‍රේරණයෙන්ද ඉන්පසු ස්පර්ශයෙන්ද ආරෝපිත වන හෙයින් ය.
  4. දූවිලි අංශුවල ඇති සෘණ ආරෝපණ නිසාය.
  5. ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය අභිබවා විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය ඇති වී නැවත විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය අභිබවා ගුරුත්වජ ක්ෂේත්‍රය ඇතිවීම නිසාය.

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *