06-1985

ප්‍රිස්මයක් තනා ඇති වීදුරුවල වර්තන අංකය 3/2 වේ. ප්‍රිස්මයේ වර්තන කෝණය සමන්විත වූ එක් මුහුණතක් මත පතිත වන ඕනෑම කිරණයක් අනෙක් මුහුණතෙන් නිර්ගත නොවේ නම් ප්‍රිස්මයේ වර්තන කෝණයට ගතහැකි අවම අගය වනුයේ,

  1.   1/2 sin‾¹ (2/3)
  2.   sin‾¹ (2/3)
  3.   2 sin‾¹ (2/3)
  4.   sin‾¹ (1/3)
  5.   2 sin‾¹ (1/3)

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *