06-1985

සිහින් වීදුරු නලයක එක් කෙළවරක රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට සබන් බුබුලක් සෑදී ඇත. x – අක්ෂය ඔස්සේ පීඩනයේ වෙනස්වීම P වඩාත් හොඳින් නිරූපනය වන්නේ පහත දැක්වෙන කිනම් ප්‍රස්තාරයෙන් ද ?

  1.  
  2.  
  3.  
  4.    
  5.    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *