06-1983

පෙන්වා ඇති පරිපථයෙහි R1 හා R2 යනු R2 > R1 වන අන්දමේ ප්‍රතිරෝධ ද, I1, I2 හා I3 යනු ඒ ඒ ශාඛාවල ධාරාවන් ද වේ. පහත සඳහන් අසමානතාවලින් නිවැරදි කුමක් ද?

  1. I3 < 2I2
  2. I3 > 2I2
  3. I3 >  2I2R2 /R1
  4. I3 > (R1 /R2)( I1 + I2)
  5. I3 > (R2/R1) ( I1 + I2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *