06-1982

හරස්කඩ ක්‍ෂේත්‍ර ඵලය A වූ පයිප්පයක් තිරස්ව 3V  වේගයකින් ඒකාකාර ජල පිහිරක් (jet) මුදා හරිනු ලබන අතර එය 3V වේගයෙන්ම සිරස් බිත්තියක් මත ගැටේ. V වේගයෙන් සියලුම ජලය බිත්තියට ලම්බකව පොලා පනී. (rebounds) නම් සහ ජලය ඝනත්වය ρ නම් බිත්තිය මත යෙදෙන බලය,

1) 4ρV² වේ.

2) 2A²ρV³ වේ.

3) 4A ρV³ වේ.

4) 12A ρV²වේ.

5) 4A ρV²වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *