06 – 1982

ක්ෂේත්‍රඵලය 10 cmවන පැතලි තහඩුවක් ඊට විශාල තහඩුවකින් වෙන් කර ඇත්තේ 1 mm ඝනකම සහිත ග්ලිසරින් ස්ථරයකනි.ග්ලිසරින් වල දුස්ස්‍රාවිතා සංගුණකය 2kgm-1s-1 නම් තහඩුව 10-2 ms-1 ප්‍රවේගයකින් චලනය වෙමින් තැබීමට අවශ්‍ය බලය,

(1) 2 × 10-2g N වේ.
(2) 2 × 10-2 N වේ.
(3) 2 × 10-3g N වේ.
(4) 2 × 10-3 N වේ.
(5) 2 × 10-4g N වේ.

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *