06 – 1982

කරත්තයක් සෘජු තිරස් මාර්ගයක 30ms-1 නියත වේගයකින් චලනය වේ. චලනය වන කරත්තයේ සිට ප්‍රක්ෂිප්තයක් මුදා හැරිය යුත්තේ කරත්තය 90m ගමන් කළ පසු එය කරත්තය තුළට නැවත පැමිණෙන ලෙසය. ප්‍රක්ෂිප්තය කුමන වේගයකින් (කරත්තයට සාපේක්‍ෂව) කුමන කෝණයකින් (තිරස සමඟ) මුදා හැරිය යුතු වන්නේ ද ?

1) 30 ms-1 , 90º
2) 30 ms-1 , 45º
3) 15 ms-1 , 90º
4) 15 ms-1 , 45º
5) 15 ms-1 , 60º

( Ans : 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *