06-1982

දෘශ්‍ය ආලෝකයෙහි සංඛ්‍යාතයෙහි ගණය 1015 Hz නම් දෘශ්‍ය ආලෝකයෙහි තරංග ආයාමය,

  1. 10-12 m පමණ වේ.
  2. 10-10 m පමණ වේ.
  3. 10-2 m පමණ වේ.
  4. 10-5 m පමණ වේ.
  5. 10-7 m පමණ වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *